Algemene Voorwaarden
E-Bike (Power 7)

 

1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement:

de overeenkomst tussen Swapfiets en Huurder voor het gebruik van de e-bike door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen Swapfiets en Huurder;

Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden Swapfiets die van toepassing zijn op ieder Abonnement;

Einddatum:

de datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6.3;

e-bike:

de door Swapfiets op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde e-bike voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;

Huurder:

iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Swapfiets een Abonnement afsluit;

Onterechte Swap:

heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 5.4;

Swapfiets:

Swapfiets B.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aldaar aan de Amsteldijk 216 (1079 LK), KvK-nummer 65958713;

Swappen:

het oplossen door Swapfiets van een probleem voor Huurder met betrekking tot de e-bike door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een andere e-bike.2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen Swapfiets en Huurder.

2.2 Afspraken tussen Swapfiets en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in een e-mail van een Regiomanager van Swapfiets.

2.3 Alle door Swapfiets genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3. Abonnement

3.1 Huurder krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over een e-bike.

3.2 De e-bike wordt geleverd met een ring- en een insteekkettingslot met één sleutel.

3.3 Het Abonnement geeft recht op gratis Swappen (zie verder artikel 5). Hieronder wordt verstaan:

  • het gratis repareren van gebreken aan de e-bike ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de e-bike. Voorbeelden van zulke gebreken zijn een lekke band, een kapotte (ketting)kast, een gescheurd zadel en kapotte verlichting;
  • het gratis omruilen van de e-bike binnen de stadsgrenzen waar Swapfiets actief is.

3.4 Swapfiets beschikt altijd over een reservesleutel van de e-bike. Wanneer Huurder een sleutel verliest,
moet er een nieuwe sleutel worden aangevraagd bij Swapfiets. De kosten hiervoor zijn EUR 15 per sleutel.

3.5 Het is Huurder, mede vanwege het risico op diefstal, niet toegestaan kopieën van de sleutel te laten maken of meer dan één sleutel in bezit te hebben. Een eerder als verloren opgegeven sleutel die wordt teruggevonden dient onmiddellijk aan Swapfiets te worden geretourneerd.

3.6 De e-bike kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting verdwijnt volledig van de e-bike, moet er door Huurder direct contact worden opgenomen met Swapfiets.

4. Voorwaarden

4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de e-bike en zorgt voor de e-bike als een goed huisvader, in overeenstemming met de door Swapfiets gegeven gebruiksinstructies.

4.2 De e-bike is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder.

4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.

4.4 De e-bike blijft te allen tijde eigendom van Swapfiets. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de e-bike te vestigen of te verlenen.

4.5 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.

4.6 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij Swapfiets, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.

4.7 Huurder mag aan de e-bike geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de e-bike kunnen worden verwijderd. Het is Huurder tevens niet toegestaan de elektronica of software van de e-bike op enige wijze te manipuleren.

4.8 Huurder moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een abonnement af te kunnen sluiten. Minderjarigen kunnen een slechts met toestemming van een ouder of voogd een abonnement afsluiten.

5. Swappen

5.1 Swapfiets streeft er naar een e-bike te Swappen binnen 24 uur nadat door Huurder contact is opgenomen met Swapfiets via telefoon, e-mail of Whatsapp. Swappen gebeurt op afspraak met Huurder.

5.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op        
enige compensatie of vergoeding.

5.3 Swappen vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van de e-bike en alleen   binnen de stadsgrenzen waar Swapfiets actief is.

5.4 Wanneer Huurder ten onrechte verzoekt om te Swappen (een ‘Onterechte Swap’), heeft Swapfiets het

recht EUR 20 voorrijkosten in rekening te brengen. Wanneer Huurder niet verschijnt op een gemaakte

afspraak om te Swappen, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte Swap.

5.5 Bij het omwisselen van een e-bike door Swapfiets wordt de e-bike inclusief sleutel door Huurder overgedragen aan Swapfiets.

6. Looptijd Abonnement en Opzegging

6.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van één maand. Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand.

6.2 De kosten van het Abonnement voor de eerste maand worden pro rata het in de betreffende maand resterende aantal dagen berekend aan de hand van het maandtarief.

6.3 De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het Abonnement door Huurder via e-mail is ontvangen door Swapfiets loopt het Abonnement nog één maand door zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door Swapfiets is ontvangen (de ‘Einddatum’).

6.4 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de e-bike en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.

6.5 De e-bike en de sleutels dienen door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij Swapfiets te worden ingeleverd.

6.6 Wanneer de e-bike door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten 
van Huurder op grond van het Abonnement onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige abonnementskosten tot de Einddatum te voldoen.

6.7 Voordat de e-bike is ingeleverd bij Swapfiets kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Abonnement weer activeren door middel van een e-mail aan Swapfiets.

6.8 In het geval Huurder binnen zes maanden na opzegging van zijn Abonnement opnieuw een Abonnement wil afsluiten, is hiervoor een bedrag van EUR 60 aan opstartkosten verschuldigd.

6.9 Wanneer de e-bike niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan Swapfiets, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 5 per dag totdat de e-bike alsnog is overgedragen aan Swapfiets of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.

6.10 Als de e-bike niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan Swapfiets en het 
Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal Swapfiets aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Swapfiets geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld op EUR 2.000 onverminderd het recht van Swapfiets om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van EUR 2.000.

7. Diefstal of vermissing

7.1 In geval van vermissing of diefstal van de e-bike en/of accu is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Swapfiets, de sleutels van de e-bike aan Swapfiets te overhandigen en samen met een medewerker van Swapfiets aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd van EUR 220 voor de e-bike en/of EUR 500 voor de accu en ontvangt van Swapfiets een vervangende e-bike en/of accu.

7.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de e-bike, of de fietssleutel niet door Huurder aan Swapfiets kan worden overhandigd, is Huurder aan Swapfiets een bedrag van EUR 2.000 verschuldigd.

7.3 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de e-bike altijd dubbel op slot te staan met het bijgeleverde ring- en kettingslot. Waar mogelijk moet de e-bike met het kettingslot ergens aan vast worden gezet. Daarnaast dient de accu indien aangesloten op de e-bike altijd vast te zitten met het daartoe bedoelde slot.

7.4 Als de e-bike niet dubbel op slot/vast staat en er doet zich een incident voor, inclusief een geval van vandalisme, vermissing of diefstal, dan is Huurder een nalatigheidstoeslag van EUR 300 verschuldigd. Dit bedrag komt boven op het eigen risico.

7.5 Wanneer een vermiste of gestolen e-bike wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Abonnement krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. Swapfiets bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de e-bike en eventuele andere kosten.

7.6 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van Swapfiets, heeft Swapfiets het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100 in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.

7.7 Wanneer er (onder)delen van de e-bike missen of worden gestolen, heeft Swapfiets het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen is op te vragen bij Swapfiets.

8. Schade en onderhoud

8.1 Schade aan de e-bike ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan Swapfiets.

8.2 Swapfiets heeft het recht de e-bike te controleren op de staat waarin deze verkeert. Huurder is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het (op afroep van Swapfiets) uitvoeren van controles, modificaties en onderhoud.

8.3 Indien sprake is van schade en slijtage van de e-bike anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Swapfiets, behoudt Swapfiets zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.

8.4 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij Swapfiets. Op www.swapfiets.nl is een aanrijdingsformulier beschikbaar. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij Huurder.

9. Betalingen

9.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.

9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft Swapfiets het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuwe e-bike te leveren. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een Onterechte Swap en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht
worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Swapfiets een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder.

10. Inleveren oude fiets

10.1 Het is mogelijk voor Huurder om bij aanvang van het Abonnement zijn oude fiets in te leveren tegen een vergoeding in de vorm van korting op het Abonnement.

10.2 De korting wordt per fiets vastgesteld en moet door zowel Huurder als Swapfiets goedgekeurd worden. Worden Huurder en Swapfiets het niet eens over de hoogte van de vergoeding, dan wordt de oude fiets niet ingenomen door Swapfiets.

10.3 Wanneer een Huurder bewust een e-bike in wil leveren waarvan Huurder geen eigenaar is, wordt het Abonnement per direct beëindigd en zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Als Huurder een e-bike in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert 
en geen gebreken vertoont.

11.2 Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van de e-bike dient direct contact te worden opgenomen met Swapfiets.

11.3   Het gebruik van de e-bike door Huurder is voor eigen risico van Huurder.

11.4 Swapfiets is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van  de e-bike, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Swapfiets.

11.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de e-bike.

12. Wijziging

12.1 Swapfiets behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder.

12.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de 
ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.swapfiets.nl en per e-mail aan Huurder.

12.3 Swapfiets heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

13. Niet nakomen verplichtingen

13.1 Swapfiets heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

  • Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;
  • Huurder (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  • het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
  • ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de e-bike of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement beïnvloedt;
  • Huurder naar het oordeel van Swapfiets misbruik maakt van de door Swapfiets geboden service;
  • Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Swapfiets, dan wel
  • Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

13.2 Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien Swapfiets haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

14. Privacy

14.1 Swapfiets vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe Swapfiets dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via www.swapfiets.nl/privacy. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via privacy@swapfiets.nl.  

15. Toepasselijk Recht. Geschillen

15.1 Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 


www.swapfiets.nl e-bike Versie 3.0